Meny ASF

Seilingsbestemmelser BB11

Seilingsbestemmelser BB11 gruppa 2017

 

 1. Seilasene avvikles på Byfjorden på torsdager i henhold til terminliste 2017
 2. Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på ASF’s nettsider senest innen kl. 0900 gjeldene regattadag.
 3. Første varselsignal kl. 17:55
 4. Det settes ikke i gang startprosedyrer etter kl. 20:15
 5. Uteblir vinden, venter man til kl.20:15 før igangsetting av startprosedyrer avlyses.
 6. Seilaser med to runder har en maksimaltid på en time. Seilaser med en runde har maksimaltid på 30 min Båter som går i mål etter dette regnes som ikke fullført.
 7. Regattaansvarlige vil få godtgjørelse (RDG) for den dagen han/hun arrangerer regatta. Godtgjørelsen vil tilsvare gjennomsnittet av vedkomnes plasseringer i de seilasene vedkommende har deltatt, etter at 40% av de dårligste deltatte plasseringene er strøket. Dersom man ikke stiller på andre seilaser i cupen, får man ikke poeng for å stille som regattaansvarlig. Regattaarrangøren får kun godtgjørelse for det antall seilaser det seiles den aktuelle dagen.
 8. Regattaansvarlig har ikke anledning til å stille i seilas den dagen de arrangerer.
 9. Ved forespørsler på mail fra BB11 gruppa er det svarplikt. Dette gjelder primært for cuper, og faste arrangementer så som Vinterfest, Sommerfest, NOV Race, Klubbmesterskap, Fjelltur osv. Unnlatelse av svar kan primært føre til diskvalifikasjon fra deler av, eller hele cupen. Sekundært kan vedvarende mangelfull tilbakemelding medføre utestengelse fra regatta som sådan. Alt fast mannskap har svarplikt. Unntatt fra denne regel er mannskap under 16 år som seiler med mannskap over denne alder. De som seiler med mannskap under 16 år må svare på vegne av sitt mannskap.
 10. Det avvikles om mulig 4 seilaser hver torsdag.
 11. De to første seilasene har kun en runde.
 12. Seilaser med 2 runder avkortes til en runde med signal dersom første båt ikke har nådd første lensemerket innen 15 min etter start. Signalet gis før, eller i det første båt runder, eller er i ferd med å runde lensemerket. Signal gis med at flagg S settes opp sammen med 2 lydsignaler fra startlinjen.
 13. Er det avviklet tre seilaser før kl.19:40 tas det 30 min. felles pause fra siste båt i mål til første varselsignal.
 14. Er det ikke avviklet tre seilaser før kl. 19:40 tas pause på felles brygge etter fire seilaser, eller etter endt tidsfrist for start av nye seilaser.
 15. Strykninger i cupen; Det strykes 1, 2, 4, 5 og 6 seilaser ved henholdsvis 4, 7, 11, 15 og 18 avviklede seilaser.
 16. Båter med deltakere under 16 år vil bli gitt RDG på siste seilas basert på snittet av de 3 første seilasene, dette dersom man ikke ønsker å delta på siste seilas grunnet aldersbestemmelse. Ordningen gjelder ikke i skolens sommerferie.
 17. Kun lokale båter som deltar i BB11 gruppas samlede vinteropplag kan delta i seilasene. Utenbys båter kan gis dispensasjon fra denne regel.
 18. En deltaker må ha deltatt minimum to dager i den gjeldene cup for å kvalifisere seg til premiering.
 19. Det kreves medlemskap i ASF for å delta som mannskap på seilaser. Unntatt fra denne regel er rekrutter som er inne i sin første sesong, og / eller gjesteseilere som deltar maks 4 ganger totalt i den gjeldene sesong. Båteiere regnes ikke for rekrutter selv om de seiler sin første sesong.
 20. Minimum et av båtens faste mannskap (enhver båt kan ha 3 faste mannskap) må være om bord for at den gjeldene seilas skal telle i cupen. Foruten båtens eiere og faste mannskap, regnes seilere som deltar minimum to dager som fast mannskap for den gjeldene cup.
 21. Fast mannskap må i det alt vesentlige delta i gruppas øvrige aktiviteter (2/3), forpliktelser og oppgaver utenfor regattabanen for å kunne delta i regatta. Dette vil kunne medføre tildeling av ulike faste oppgaver i BB11 gruppa. Mannskap som i en begrenset periode er forhindret fra deltakelse i gruppas aktiviteter kan gis en midlertidig dispensasjon fra denne regel.
 22. En båt uten noen av dens faste mannskap kan delta, men teller ikke i cupen. Unntatt fra denne regel er når båten seiles av seilere under deres allerede registrerte seilnummer. Endring (bytte av båt og seil) må meldes til arrangør før seilasene starter.
 23. Det vil bli seilt pølsebane med start og målgang mellom kryss og lensemerke.
 24. Alle merker rundes om babord.
 25. Start og målområde er mellom to bøyer. (aldri mellom land og bøye) (ingen bøyer skal være nærmere land enn 20 meter)
 26. Det startes ikke seilaser når det blåser jevnt 8ms. eller kast over 10ms. Det startes ikke seilaser under lyn og tordenvær. Mannskap og arrangør anmodes om å gå til land i påvente av bedre forhold. Det startes ikke nye seilaser før alle som ønsker å delta har hatt nødvendig tid til å ankomme startområdet. Men dagens igangsetting av startprosedyrer avlyses uansett ikke før kl. 20:15.
 27. Det er kun anledning til å benytte et sett seil pr. cup. Bytte av seil kan skje fra cup til cup. Det kan søkes om dispensasjon fra denne regel dersom særlige grunner skulle tilsi dette.
 28. Det er BB11 gruppas regattasjef, eller hans stedfortreder (ikke dagens regatta arrangør) som har det avgjørende ord i tvils tilfeller under arrangering av seilasene.
 29. Det seiles etter lavpoeng system (dvs. poeng etter plassering).
 30. Det premieres med deltakerpremier for sesongen til alle som har 2/3 deltakelse, eller mer på årets cuper. 1-2-3 plass premieres i tillegg på hver cup.
 31. Banen vil ikke bli endret etter start, men seilasene kan bli avkortet.
 32. Straff for merkeberøring tas med 360.
 33. Øvrige regelbrudd under seilas tas med 720 etter reglement.
 34. Ved protest må protestflagg være heist ved målgang, og protest må umiddelbart meddeles dagens arrangør. Skriftlig protest må være innlevert senest påfølgende lørdag innen kl. 22:00
 35. Protesterende part plikter å informere motpart om at protest er innlevert for at denne skal være gyldig.
 36. Protester skal skrives på skjema som fås av regattaansvarlig.
 37. Protester vil bli behandlet før endelige resultater for cupen foreligger. Kvalifisert dommer er i prioritert rekkefølge: Dommer 2, deretter Dommer 1, og utnevnes av regattasjefen
 38. Protest skal behandles av en godkjent dommer og i den rekkefølge protesten er innlevert.
 39. Flyteplagg er påbudt.
 40. Seilasene følger ISAF’s regler.

 

 

 

Sist oppdatert 31.07.2017