fbpx
Meny ASF

Kretsmesterskap / KC / Klubbmesterskap

Kategori: Brett, Soling, Sørlandscup av den 19. August 2007 0 Comments

Arendals Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller og brett lørdag 25. august og søndag 26. august 2007 og KC for joller og brett 25. august. Klubbmesterskap for ASF arrangeres parallelt søndag 26/8 for jolle, brett og Soling.

KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS

Arendals Seilforening inviterer til Kretsmesterskap og Kretscup ( KC kun lørdag) for joller og brett ved Seilerhytta i Arendal, lørdag 25 og søndag 26 august 2007. I tillegg inviterer Arendal Seilforening til klubbmesterskap for joller, Soling og brett på søndagen. BB11 er velkommen til å seile sammen med Soling søndagen.

Soling seiler kun søndagen

Regattaen vil være underlagt kappseilingsreglene, klassereglene og kretsens regler for Kretscup. Følgende klasser kan kappseile: Alle jolleklasser og brett.

Påmelding og registrering på Seilerhytta fra kl. 1000 lørdag 26 august.
Startkontingent KM / KC kr 200,-.
Startkontingent kun KC kr 100,-.
Rormannsmøte kl 1100 og varselsignal første seilas kl 1200 på lørdag 25 august.
Rormannsmøte kl 1100 og varselsignal første seilas kl 1130 på søndag 26 august.

I klassen 10 år og yngre vil det være full premiering uten rangering. I yngste klasse (11-12år) vil det være full premiering (men rangering). I de andre klassene vil det være 1/3 premiering. Gutter og jenter premieres i samme klasse.

Seilingsbestemmelser kommer på https://www.asf.no/

Vi håper på godt vær og tente griller lørdag ettermiddag!

Kontaktperson ASF: Torstein Hopstock: tlf 91613600, mail; leder@asf.no

___________________________________________________________________________

 

SEILINGSBESTEMMELSER

1 REGLER

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.2 Klasseregler fra brett, A-jolle, optimist-, zoom-, europa- og laserklassens nasjonale myndighet vil gjelde.

2 BESKJEDER TIL DELTAGERE

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen som er på seilerhytta på Brattholmen.

3 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

Eventuelle endringer i seilings-bestemmelsene vil bli oppslått før kl 10.00 samme dag de trer i kraft.

4 SIGNALER PÅ LAND

4.1 Signaler på land vil bli gitt ved Seilerhytta..

4.2 Når flagg AP vises på land skal ‘1 minutt’ i Signaler for kappseilas erstattes med ‘ikke mindre enn 30 minutter’.

 

5 TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

5.1 Tidsprogram

Lørdag 25.08.07 Åpning med påfølgende rormannsmøte kl. 11.00.

Første varselsignal første seilas Kl: 12.00.

Søndag 26.08.07 Rormannsmøte kl. 11.00, varselsignal første seilas kl. 11.30

5.2 Antall kappseilaser

Det er planlagt å seile 3 seilaser hver dag.

5.5 Ikke noe varselsignal vil bli gitt etter klokken 16.00 søndag 26. august.

6 KLASSER OG KLASSEFLAGG

Følgende klasser kan delta:

 • Optimist rekrutt (t.o.m det året seileren fyller 10 år)
 • Optimist yngste klasse, (f.o.m. det året seileren fyller 11 år, t.o.m. det året seileren fyller 12 år)
 • Optimist over12år (f.o.m. det året seileren fyller 13 år, t.o.m. det året seileren fyller 15 år)
 • Zoom (følger samme aldersinndeling som optimistklassene, men ingen øvre begrensning)
 • A-jolle (følger samme aldersinndeling som optimistklassene)
 • Europajolle
 • Laserjolle
 • Brett

Følgende klasseflagg benyttes:

 • Flagg O : Optimist og A-jolle
 • Flagg E : Alle andre joller
 • Flagg F : Brett

7 BANEOMRÅDER

Baneområdet er på Revesandsfjorden og “NATO-banen”. Banevalget vil bli oppgitt på rormannsmøte.

8 LØPET

8.1 Diagrammet (diagrammene) i tillegg A viser løpene, med omtrentlige vinkler mellom leggene, rekkefølgen merkene skal passeres i og hvilken side man skal ha hvert merke på.

9 MERKER

9.1 Merke 1, 2, orange kuleformede bøyer.

9.2 Start- og målmerkene vil være orange kuleformede bøyer med stang med orange flagg..

10 OMRÅDER SOM ER HINDRINGER

Seilere som har startet skal ikke passere startlinjen (linjen mellom startmerkene) på sin seilas mellom merke 1 og 2 eller 2 og 3 før alle klassene har startet.

Det er ikke beskrevet noen hindringer ut over dette.

11 STARTEN

11.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26 med følgende tilføyelse:

11.2 Startlinjen vil være mellom en stang med ASF-vimpel på startbåten ved styrbord ende og orange kuleformet bøye med stang med orange flagg ved babord ende.

11.3 Båter hvis varselsignal ikke har blitt gitt skal holde seg unna startområdet.

11.4 En båt som starter senere enn 4 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer regel A4.

12 ENDRING AV NESTE LEGG

Ingen endringer etter start.

13 MÅL

Mållinjen vil være mellom en stang med blått flagg på startbåten ved styrbord ende og orange kuleformet bøye med stang med orange flagg ved babord ende.

14 STRAFFESYSTEM

14.1 Regel 44.3 gjelder ikke.

14.3 Appendiks P gjelder

15 MAKSIMALTIDER

15.1 Hvis første båt i en klasse ikke har gått i mål innen 45 minutter etter at den startet, skal seilasen annuleres..

15.2 Båter som ikke har gått i mål innen 20 minutter etter den første båten i sin klasse som har seilt løpet og gått i mål noteres som DNF (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.

16 PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRELSE

16.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen protest-fristen.

16.2.0 For hver klasse gjelder at protestfristen er 45 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas.

16.2.1 Beskjed om protester vil bli slått opp på oppslagstavlen innen 30 minutter etter protestfristens utløp for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er nevnt som vitner. Høringene vil foregå i juryrommet, som er i seilerhytta, og starter så snart som mulig etter protestfristens utløp.

16.4 Beskjed om protester fra regattakomitéen eller protestkomitéen vil bli slått opp for å underrette båter i henhold til regel 61.1(b).

16.5 En liste over båter som, i henhold til bestemmelse 14.4, har innrømmet å bryte regel 42 eller har blitt diskvalifisert av protestko mitéen vil bli slått opp før protestfristens utløp.

16.6 Brudd på bestemmelsene 11.3, 18, 19.2 og 22 gir ikke grunn for protester fra båter. Dette endrer regel 60.1(a). Straffer for brudd på disse bestemmelsene kan være mindre enn diskvalifisering dersom protestkomitéen bestemmer det.

16.7 Siste dagen ved regattaen skal en søknad om gjenåpning av en høring leveres

(a) innen protestfristen hvis parten som ber om gjenåpning ble informert om avgjørelsen dagen før;

(b) senest 30 minutter etter at parten som ber om gjenåpning ble informert om avgjørelsen den dagen.

Dette endrer regel 66.

17 POENGBEREGNING

17.1 2 kappseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie i kretscup og klubbmesterskap. Ingen seilaser kan strykes fra serien av race.

17.2 4 kappseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie i kretsmesterskapet. Dersom det seiles 4 seilaser eller flere, kan en seilas strykes fra serien av race.

18 SIKKERHETSBESTEMMELSER

18.1 En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomitéen så snart som mulig.

19 BYTTE AV BESETNING ELLER UTSTYR

19.1 Bytte av deltagere vil ikke tillates uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra protestkomitéen

19.2 Bytte av skadet eller tapt utstyr vil ikke tillates uten at det er godkjent av regattakomitéen. Søknad om bytte skal gjøres til regattakomitéen ved første rimelige anledning.

20 UTSTYR- OG MÅLEKONTROLLER

En båt eller utstyr kan bli kontrollert for overenstemmelse med klasseregler og seilingsbestemmelsene. På vannet kan en båt gis beskjed av en regattakomitémåler om straks å seile til et bestemt område for kontroll.

21 KOMITÉBÅTER

Komitébåter vil bli merket som følger: med orange flagg.

22 SUPPORTBÅTER

22.1 Lagledere, trenere og annet hjelpe-personell skal være utenfor områder der båter kappseiler i tiden fra klarsignalet for den første klassen som starter til alle båter har fullført eller regattakomitéen har gitt signal om utsettelse, generell tilbake-kalling eller annullering

23 PREMIER

I klassen 10 år og yngre vil det være full premiering uten rangering. I yngste klasse (11-12år) vil det være full premiering (men rangering). I de andre klassene vil det være 1/3 premiering. Gutter og jenter premieres i samme klasse.

24 ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

25 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

 

Tillegg A kan dere laste ned her…

 

Skriv en kommentar