Meny ASF

Behandling av Slaabervig utsatt til etter valget

Kategori: Administrasjon av den 25. August 2011

Slaabervig_utsnitt_skisse_bearbeidetPlanutvalget vedtok i møte onsdag 24. august, med 7 mot 2 stemmer, å utsette sluttbehandling av reguleringsplanen for Slaabervig. Saken ble dermed trukket fra sakskartet for bystyremøte 25. august og vil først bli behandlet av det nye bystyret etter valget.

Mange har ment noe om reguleringsplanen for Slaabervig. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen kom med innsigelser. Videre kom det innspill til saken fra organisasjoner og lag, fra privatpersoner og velforeninger. Kommunen har omarbeidet planene og hatt møter både med de som har hatt innsigelser og de som har kommet med innspill. Innsigelsene er trukket og planen skulle vært oppe til endelig behandling i bystyret torsdag 25. august 2011. Men slik gikk det altså ikke.

Arendals Seilforening fikk i 2007 fikk en henvendelse fra kommunen som ønsket at et seilsenter lokalisert i Slaabervig skulle legges inn i den nye kommuneplanen. Henvendelsen kom etter at innsigelser fra fylkesmannen og fiskeridirektoratet ikke gjorde det mulig å bygge seilsenter på Hove.

Arendal kommune har siden 2007 arbeidet med reguleringsplanen for Slaabervig.  Etter flere høringsrunder og avklaringsrunder trakk fylkesmannen sin innsigelse til Slaabervig i juni 2011, og alt lå til rette for sluttbehandling av planen. Mange undret seg derfor når bystyret med knappest mulig flertall, og uten å sette seg inn i selve reguleringssaken, tok etablering av seilsportsenter i Slaabervig ut av kommuneplanen den 16. juni (se opptak av bystyret behandling av kommuneplanen). For det var jo bystyret som i sin tid vedtok at lokalisering av seilsportsenter i Slaabervig skulle utredes og belyses gjennom reguleringsplanarbeid. Bystyrets vedtak den 16. juni har derfor skapt forvirring omkring planprosessen og behandling av reguleringssaken. Planutvalget vedtok i møte 24. august å utsette behandling av reguleringsplanen og overlate avgjørelsen til det nye bystyret. Vi forventer at reguleringsplanen sluttbehandles i løpet av høsten 2011, og oppfordrer alle seilinteresserte om å krysse fingrene og være tålmodige, i noen måneder til …

Under er det gitt en kort oppsummering av en lang planhistorikk.  Og da er det tidligere planarbeidet for etablering av seilsenter på Hove ikke tatt med! De som ønsker mer informasjon om plansaken, kan studere sakspapirene for møtet i planutvalget 24. august, der reguleringsplan for Slaabervig var lagt ut i full bredde.

Slaabervig_perpektiv

Regulering av nytt seilsportsenter i Slaabervig

01.02.2008 ble det varslet oppstart planarbeid for omregulering av Slaabervig i tråd med føringene fra kommuneplan for 2007 – 2017.
02.08.2008 ble oppstart planarbeid varslet på nytt som følge av at planforslaget ble utvidet til også å omfatte offentlig byggeområde.
18.06.2009 ble planforslaget 1. gangs behandlet i planutvalget og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med det offentlige ettersynet kom det inn 29 uttalelser/ merknader hvor det fra vegvesenet, fylkesmann og fylkeskommunen også kom innsigelse.
23.09.2010 ble revidert planforslag tatt opp til ny 1. gangs behandling i planutvalget og ble, med 7 mot 2 stemmer, vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Innsigelsene fra vegvesenet og fylkeskommune ble trukket, men fylkesmannen kom med ny innsigelse som i grove trekk omhandlet arealet nede ved båthavna.
22.02.2011 sendte kommunen forslag til mindre opprettinger av kart og bestemmelser, samt skisse over båthavna, ut på begrenset høring. Fylkesmannen holdt fortsatt fast på innsigelsen og det ble laget ny skisse som ble bundet opp
juridisk i reguleringsplanen, samtidig som byggeområdet nede ved båthavna ble gjort mindre og byggehøyden senket.
24.05.2011 ble endringen sendt ut på ny begrenset høring og fylkesmannen gav i juni melding om at innsigelsen trekkes. Planforslaget var dermed klar for sluttbehandling.
24.08.2011 ble planforslaget ved 2. gangs behandling i planutvalget, vedtatt, med 7 mot 2 stemmer, utsatt (til etter valget).

 

Håndtering av seilsportsenter i kommuneplanen

21.06.2007 vedtok bystyret kommuneplan for 2007 – 2017, som ga følgende føringer for seilsporten: «Kommunen bidrar til utviklingen av Slaabervig som et regionalt seilsportsenter. Det legges vekt på at etableringen skal bidra til å gjøre strandsonen i Slaabervig mer tilgjengelig for allmennheten».
08.12.2010 vedtar planutvalget å legge forslag til kommuneplan 2011-2021 ut til offentlig ettersyn. Seilsportsenter i Slaabervig er lagt inn som byggeområde i forslag til kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen fremmer innsigelse til foreslått arealbruk i Slaabervig.
16.03.2011 vedtar kommuneplanutvalget med 8 mot 1 stemme å legge til grunn at den pågående dialogen med Fylkesmannen med sikte på å få etablert seilsportsenter i Slaabervig kan sluttføres før kommuneplanforslaget foreligger til behandling i bystyret før sommeren. Resultatet legges inn i ny kommuneplan.
01.06.2011 fremmer Frp i forbindelse med 2. gangs behandling av kommuneplanen, følgende forslag: «På grunn av de vanskelige trafikkforholdene på Hisøya tas seilsportssenteret på Slaabervig ut av planen». Benkeforslaget faller med 6 mot 2 stemmer.
16.06.2011 vedtar bystyret kommuneplan for 2011-2021. Ifbm. behandlingen fremmer Frp følgende endringsforslag: «Seilsportssenteret på Slaabervig tas ut av planen». Benkeforslaget blir vedtatt med 20 mot 19 stemmer og byggeområdene for nytt seilsportsenter i Slaabervig tas dermed ut av kommuneplanens arealdel.

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.