Meny ASF

Velkommen til årsmøte i Arendals Seilforening

Kategori: Årsmøte av den 3. februar 2018

Det blir årsmøte onsdag 14. mars kl 19:00 på Havnegården i Barbu. Oppmøte er ved hovedinngangen til Asplan Viak, Kystveien 14, kl.18:50, eller på baksiden ved A.V. kantina (opp trappen bak Bunnpris).Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, og endelig saksliste vil bli publisert på hjemmesiden til Arendals Seilforening senest en uke før årsmøtet.

 

Alle er velkommen til å delta på årsmøtet til Arendals seilforening, men for å ha stemmerett må du ha vært medlem i vært medlem av Seilforeningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).

http://dokumenter.asf.no/aarsmote/Lover_ASF_2016-02-18.pdf

 

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å komme.

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

  • 13 Årsmøtet
  1. Årsmøtet er Seilforeningen høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
  2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Seilforeningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Seilforeningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
  3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
  4. Alle Seilforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
  5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. Seilforeningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
  6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.