Meny ASF

Roller og funksjoner

Juniorleder: Jørn Vevstad (jvevstad(a)online.no/90763235) har det overordnede ansvaret for all barne- og ungdomsaktivitet i seilforeningen og;

 • skal ivareta et nært samarbeid mellom klubbens styre og juniorgruppen.
 • skal sørge for at det årlig utarbeides handlingsplan for juniorgruppa som skal godkjennes av styret i ASF og offentliggjøres for klubbens medlemmer.
 • skal innkalle inn til årsmøte i Juniorgruppen og sørge for at det avholdes årlige foreldremøter.

???? Kristin Rustekaas (krustek(a)live.no/40403830)
???? Martin Runde (martinru(a)gmail.com/48170148)

Driftsansvarlig stor RiB:

 • skal ha kontroll over nøkler og oversikt over planlagt bruk slik at en unngår dobbeltbooking og sikrer at båten er tilgjengelig ved trening og arrangementer.
 • skal påse at det til enhver tid er tilstrekkelig med bensin.

Engasjerte foreldre/foresatte: Alle

 • er en viktig ressurs og viktig for progresjonen til egen seiler, samt viktig for klubbmiljøet som helhet.
 • oppfordres til å bli med å hjelpe til på treningen (på land eller til vanns), og ut i sikringsbåt eller startbåt ved klubbregatta.
 • kan gjerne gi tilbakemelding på hva en ønsker å bidra med, samt forslag til eventuelle forbedringer.
 • kan gjerne bistå seilere som trenger hjelp med riggingen før trenerne tar den siste kontrollen, slik at ikke treneren skal bruke for mye av treningen på å hjelpe barna.
 • forventes på oppfordring å kunne bistå ved mindre og større seilarrangementer i klubbregi.

Havnevakt:

Klassekapteinen: har det overordnede ansvaret for den aktuelle klassen og;

 • skal administrere klassens arbeid innenfor klubbens overordnede målsetning og sikkerhetsbestemmelser for juniorgruppen.
 • skal avstemme ansvarsforhold, samarbeidsform mv. med andre klassekapteiner, treneransvarlig, styre i ASF og øvrige tillitsvalgte i seilforeningen.
 • har ansvaret for å informere og markedsføre aktivitetstilbudet i klassen.
 • har ansvaret for å tilrettelegge og koordinere det praktiske ved aktiviteter utenbys.

Materialforvalter klubbåter: Tom Eirik Larsen (selaastoppen(a)online.no/91614826)

 • skal påse at foreningens A-joller og optimistjoller til enhver tid er i tilfredsstillende stand.
 • skal påse at meldte skader og mangler rettes på en tilfredsstillende måte.
 • skal koordinere, delegere og samarbeide om vedlikehold av jollene
 • skal sørge for at jollene lagres forsvarlig om vinteren og tilrettelegges for ny seilsesong på våren
 • skal sammen med Juniorleder legge opp et utskiftingsprogram med budsjett for vedlikehold av joller og seilmateriell

Materialforvalter anlegg og utstyr: Bent Vale (bent.vale(a)ericsson.com/91893234)

 • har det tekniske ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av utstyr og boder.

Sikkerhetsansvarlig:

 • er ansvarlig for utarbeiding og oppdatering av sikkerhetsinstruks for trening, klubbregatta og ved deltakelse på arrangementer utenbys.
 • er ansvarlig for at sikkerhetsinnstruksen er tilgjengelig og gjøres kjent for alle foreldre/foresatte i Juniorgruppa.

Treneransvarlig: Inge Roppen (iroppen(a)hotmail.com/95973246)

 • har ansvaret for oppfølging og koordinering av klubbens trenere.
 • skal påse at trenerne har nødvendig utstyr og opplæring.
 • skal avholde minst halvårlige trenermøter der både klassekapteiner og trenere utveksler erfaringer og jollegruppen setter føringer for trenerne.
 • skal påse at trenerne setter seg mål sammen med klassekaptein og utarbeider en skriftlig plan for sesongens arbeid.
 • skal tilrettelegge for at trenere, klassekapteiner og seilerne foretar en evaluering etter av sesongen.
 • skal bistå med organisering og tilrettelegging av treningene slik at trenerne kan fokusere på det sportslige.
 • skal være kontaktperson ogbindeledd mellom trenere og foreldre.
 • kan med fordel delta på biefinger og være tilstede på treninger for å kunne observere, korrigere og motivere, både trenere og seilere.

Trenerne:

 • har ansvaret for det sportslige, herunder planlegging og gjennomføring av treningene.
 • skal sørge for at alle seilere har samme prioritet på treningen, fordi i Arendals Seilforening er alle seilerne like viktige.
 • skal påse at det gis klare beskjeder de få ganger det er noen seilere som skal prioriteres mer enn andre, ved eventuelle uttaksregattaer eller andre spesialtilfeller.

Regattaansvarlig:  Johan Nyland (johan.nyland(a)live.no/41444049)

 • har ansvaret for utarbeiding av entydige og gyldige seilingsbestemmelser for alle klubb- og kretsregattaer.
 • har ansvaret for tilstrekkelig bemanning på sjøen ved klubb- og kretsregattaer.
 • skal påse at det utarbeides resultatlister og at disse publiseres på nett innen et døgn etter avsluttet regatta.

Regattaarrangør:

 • har ansvaret for gjennomføring av klubbregatta iht. gjeldende arrangørveiledning og seilingsbestemmelser.
 • fordeles mellom foreldre/foresatte til klubbens regattaseilere iht. oppsatt terminliste/kalender.
 • har selv ansvaret for å finne ut av oppsatt arrangørdag
 • oppfordres til å kontakte oppsatt medarrangør for å forsikre seg om tilstrekkelig bemanning

Rekrutteringsansvarlig: Camilla Weierholt (h-ung-we(a)online.no/47900527)