Meny ASF

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte tirsdag 30.05.2023 kl 18

Kategori: Årsmøte av den 23. mai 2023

 

 

Tid og sted:
Kantina i Havnegården (inngang fra tribuneanlegget på sjøsiden), Kystveien 14 (Barbu) kl 18:00

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: Ole Richard Mortensen
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Referent: (Velges på årsmøte)
Tellekorps: (Velges på årsmøtet)
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
(Velges på årsmøtet)
Sak 8: Behandle seilforeningens årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:
Jollegruppa ; BB11 ; Maritim Mestring ; Tur & Hav ; Hyttekomiteen
Sak 9: Behandle foreningens regnskap i revidert stand (revisjonsberetning).
Forslag til vedtak: Regnskap 2022 vedtas
Sak 10: Behandle revisjon av Strategiplan for 2020-2025
Ikke til behandling
Sak 11: Behandle innkommende forslag og saker
A Eilert Vierli ber om taletid.
B Basert på omfattende støtte fra OSM og Sparebanken Sør for å bidra til barne- og ungdomssatsingen i ASF foreslås det at foreningen dekker kostnader for 2022 og 2023 til påmelding i internasjonale mesterskap som krever nasjonal kvalifisering for å få delta for seilere under 18 år. Dette bidrar til at seilere som kvalifiserer seg til å representere Norge i internasjonal mesterskap får dekket noen av sine kostnader når de representerer Norge og ASF i internasjonale mesterskap.

Forslag til vedtak: Foreningen dekker påmeldingsavgift for de seilere under 18 år som kvalifiserte og kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap
Sak 12: Fastsette medlemskontingent og avgifter
Styrets forslag er at medlemskontingent holdes på fjorårets nivå. Foreningen opplever økende kostnader men ved å holde kontingent uendret bidrar man til at holde kostnad ved deltakelse i foreningen så lav som mulig.

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2023 settes til NOK 600 (senior), NOK 400 (junior), NOK 300 (pensjonist) og NOK 200 (familiemedlem)
Sak 13: Vedta seilforeningens budsjett
Forslag til vedtak: Budsjett 2023 vedtas
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Ikke til behandling
Sak 15: Behandle idrettslagets Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Styret forslår at foreningen får en ekstern revisor fremfor bruk av egne medlemmer, i lys av at man ifjor innførte en kontrollkomité.

Forslag til revisor er Øygarden og Knutsen Revisjon
Sak 16: Foreta følgende valg.
Valgkomiteen legger fram sine forslag pkt. 16.1 til 16.4
16.1 Styreleder (1 år)
Innstilling: Lars Ola Tan Almås (gjenvalg)
16.2 Nestleder (1 år)
Innstilling: Einar Frodesen (gjenvalg)
16.3 Øvrige styremedlemmer (2 år)
Gjenvalg: Odd August Gilbo
Ikke på valg: Trude Eliassen og
Karine Holden Feragen
16.4 Varamedlemmer (1. år):
Gjenvalg: Kristoffer Lyngvi og Kristian Eimind
16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.
Undergrupper 2022:
– Jollegruppa, leder: Lars Ola Tan Almås
– Tur & Hav, leder: Fredrik Schultze
– Maritim Mestring, leder: Eivind Berg
– Seiling For Alle, leder: Terje Tønnesen
– BB11, leder: Trude Eliassen
– Hyttekomiteen, leder: Jarle Stokke-Olsen
16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
16.7 Leder av valgkomiteen
Innstilling: Carsten Hopstock (ny)
16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomitéen
Innstilling: Ole Richard Mortensen (gjenvalg) og Gro Gustavsen (gjenvalg)
16.9 Varamedlem til valgkomiteen
Innstilling: Trygve Sten Gustavsen (gjenvalg)
16.10 Medlemmer av kontrollkomitéen (2 år):
Ikke til valg: Jare Stokke-Olsen og Sigurd Pihl
16.11 Varamedlem av kontrollkomitéen (2 år):
Ikke til valg: Asta Ellingsen Stenhagen

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.